Home

 • Sopha Accounting & Law Co.,Ltd.
  Sopha Accounting & Law Co.,Ltd.
  โสภาการบัญชี คือผู้เชี่ยวชาญการบริการด้านบัญชี แบบครบวงจร
 • Sopha Accounting & Law Co.,Ltd.
  Sopha Accounting & Law Co.,Ltd.
  ภายใต้การดูแลของบริษัท เอสพี สัมมนา และฝึกอบรม จำกัด
 • SO HI HOUSE
  SO HI HOUSE
  ภายใต้การบริหารงานของ SPK Friends Co., Ltd.


บริการด้านที่ปรึกษา
รับทำบัญชี และจัดการบัญชีประสบการณ์และให้บริการมากกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นยื่นแบบประจำเดือน ยื่นแบบประจำปี ปิดบัญชีประจำเดือน บริการงานทะเบียนธุรกิจ บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการจดทะเบียนเพิ่ม-ลดทุน บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริการรับชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกิจการ และธุรกรรมอื่นๆ โดยทีมนักบัญชีมืออาชีพ

ประเภทธุรกิจหรือกิจการที่สำนักงานบัญชีเราให้บริการ คือ ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี และ รับทำบัญชี เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร ตลอดทั้งกฏหมาย ได้แก่
• ธุรกิจซื้อมาขายไป • ธุรกิจการเกษตร • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ประมูลงานก่อสร้าง • ธุรกิจรับเหมาแรงงาน
• ธุรกิจขนส่ง • ธุรกิจปั๊มน้ำมัน • ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร • ธุรกิจนำเข้า ธุรกิจส่งออก
• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม
• ธุรกิจบันเทิง ซาวน์น่าและสปา • ธุรกิจขนส่ง • ธุรกิจบริการ • ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเขตอุตสาหกรรม
• ธุรกิจสนามกอล์ฟ • ธุรกิจตัวแทนนายหน้า •ธุรกิจโรงแรม • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ให้เช่า
• ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอัญมณี •ธุรกิจซื้อขายของเก่า • มูลนิธิ สมาคม • นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
• พรรคการเมือง บัญชีค่าใช้จ่ายนักการเมือง •กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
• Notarial Sevice Attorney / Notary Public Attorney
• สหภาพแรงงาน ฯลฯ


fappic bdwpic molpic

 ติดต่อ/สอบถามข้อมูลได้ที่นี่ <<Click>>

lneaddfnd

Comments are closed