สำนักงานบัญชีตัวแทน

คุณ โสภา สงวนหงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสภา การบัญชีและกฎหมาย จำกัด ได้เข้ารับมอบใบอนุญาตแต่งตั้งเป็น “ สำนักงานบัญชีตัวแทน ” จากกรมสรรพากร ครั้งที่ 7

      บริษัท โสภา การบัญชีและกฎหมาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็น “สำนักงานบัญชีตัวแทน” จากกรมสรรพากร ครั้งแรก เมื่อปี 2550 จนมาถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 12 ปี

     สำนักงานบัญชีตัวแทน คือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th โดยสำนักงานบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546
สำหรับสำนักงานบัญชีทั่วไป ที่ไม่ใช่สำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนจะไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th

Comments are closed