เตือน “ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55” เกินกำหนดเวลา ต้องเสียค่าปรับ

นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55 จะต้องยื่นแบบฯ พร้อมทั้งชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี (โดยต้องยื่นเป็นประจำทุกรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม) หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เปรียบเทียบค่าปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

1. นิติบุคคล
1.1 กรณียื่นแบบฯ ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 1,000 บาท
1.2 กรณียื่นแบบฯ เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 2,000 บาท

2. มูลนิธิหรือสมาคม
2.1 กรณียื่นแบบฯ ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 500 บาท
2.2 กรณียื่นแบบฯ เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 1,000 บาท

หมายเหตุ กรณีมีภาษีต้องชำระต้องเสียเงินเพิ่มอีกอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ จนถึงวันที่ยื่นแบบฯ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

Comments are closed