Asttax


จัดทำ ให้คำปรึกษา และ วางแผนภาษีอากร
เรายินดีให้คำปรึกษา และแนะนำ ด้านภาษีอากร ในทุกรูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะมีขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่ หรือ เป็นธุรกิจระหว่างประเทศ เราเข้าใจดีว่า ภาษีอากร เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ทีมงานของเราสามารถตอบคำถามภาษี แก่ท่านอย่างชัดเจน

การวางแผนภาษี
การตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
การยื่น และขอคืนภาษีอากรทุกประเภท
ข้อพิพาทด้านภาษีอากร
ภาษีกับการลงทุนของธุรกิจ
ภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
ภาษีของพนักงานต่างชาติ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีนำเข้า และ ส่งออก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
การประมาณการภาษี
จัดทำประกันสังคม

callcenter

Comments are closed