Audtt


ไม่เพียงแต่ตรวจสอบ และ รับรองบัญชี แต่ทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของเรา พร้อมจะให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี มีการอัพเดท และจัดส่ง ข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีการปรับเปลี่ยน มาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ให้ แก่ลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. การแสดงความถูกต้องของงบการเงินประจำปี ว่าได้กระทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อยื่นเสนอต่อหน่วยราชการ
2. เสนอแนะในจุดบกพร่องของการปฏิบัติทางการบัญชี ที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับทางบริษัทฯ
3. คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในกรณีการตรวจพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

callcenter

Comments are closed