Private: Products and Service

/

ให้บริการด้าน BOI (การส่งเสริมการลงทุน)

เราเปิดให้บริการ

  • ขอรับการส่งเสริม BOI
  • ขออนุมัตนำเข้าเครื่องจักร , นำเข้าวัตถุดิบ
  • อนุมัตสูตรการผลิต
  • การจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการ
  • การจัดทำ VISA, Word Permit ภายใต้ BOI
  • เปิดดำเนินการโครงการ
  • รับปรึกษา จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับ BOI ทั้งระบบ
  • DateMay 3, 2013