Products and Service

/

ตรวจสอบงบการเงิน

บริการตรวจสอบบัญชี

เมื่อผู้ประ กอบการทำบัญชีและนำเสนองบการเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าสอบบัญชี ในการจัดทำบัญชีและงบการเงินดังกล่าวว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ ดังนั้นทางสำนักงานของเราจึงมีบริการงานตรวจสอบบัญชี ดังต่อไปนี้

บริการ งานตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายทางการบัญชี ตลอดจนการจัดทำบัญชีเพื่อการเสียภาษีให้ถูกต้องแก่ธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ

นำงบทดลองของลูกค้ามาจัดทำเป็นงบการเงินอันประกอบไปด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน กำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย

นำเสนอ รายงานทางการเงินต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางการบัญชี เช่น การควบคุมภายใน ความเหมาะสมกับระบบบัญชีที่ใช้ ช่องทางการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ

บริการยื่นงบการเงินหลังทำการตรวจและรับรองด้วยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย งบการเงิน บอจ.5 สบช.3 และเอกสารอื่นๆ

การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ

  • DateMay 3, 2013